201504.29
0

Art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest niezgodny z Konstytucją RP

Artykuł 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 199) w zakresie, w jakim wyłącza roszczenia właścicieli lub użytkowników wieczystych, których nieruchomości zostały przeznaczone na cel publiczny w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obowiązującym 31 grudnia 1994 r., jeśli takie przeznaczenie zostało utrzymane…

201503.17
0

Prawo upadłościowe i naprawcze – układ w upadłości konsumenckiej

Postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, z możliwością umorzenia ich zobowiązań pozostałych po przeprowadzeniu postępowania, czyli tzw. upadłość konsumencka, została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 234, poz. 1572)….

201503.09
0

Sukces działkowców – nie będzie nakazu rozbiórki altan ogrodowych

Na posiedzeniu Sejmu 6 lutego 2015 r. został uchwalony obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. Nowelizacja dotyczy doprecyzowania zapisów Prawa budowlanego w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Celem było zabezpieczenie działkowców przed negatywnymi…

201502.11
0

Zmiany w Prawie budowlanym – pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego nie będzie potrzebne

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz ograniczenia katalogu obiektów budowlanych, które…

201502.11
0

Rozbiórka budynku uniemożliwiającego drogę konieczną

„Jeżeli występują przesłanki przeprowadzenia drogi przewidziane w art. 145 § 2 i 3 KC, droga konieczna może być przeprowadzona przez nieruchomość sąsiednią także wtedy, gdy istnieje konieczność rozbiórki istniejącego na tej nieruchomości budynku – wzniesionego na podstawie pozwolenia na budowę albo bez takiego pozwolenia, ale którego budowa została zalegalizowana na podstawie art. 49 ustawy z…