201503.09
0

Sukces działkowców – nie będzie nakazu rozbiórki altan ogrodowych

Na posiedzeniu Sejmu 6 lutego 2015 r. został uchwalony obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Rozbiórkom Altan”. Nowelizacja dotyczy doprecyzowania zapisów Prawa budowlanego w zakresie regulacji odnoszących się do budownictwa na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych. Celem było zabezpieczenie działkowców przed negatywnymi konsekwencjami dotychczasowych uchybień, na których zaistnienie zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny.
Nowe przepisy obok dotychczasowego pojęcia „altany” wprowadziły nową kategorię „altany działkowej”. Przez „altanę działkową” należy rozumieć wolnostojący budynek rekreacyjno-wypoczynkowy lub inny obiekt budowlany spełniający taką funkcję, położony na terenie działki w rodzinnym ogrodzie działkowym, o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz o wysokości do 5m przy dachach stromych i do 4m przy dachach płaskich, przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12m2.
Budowa „altan działkowych” nie będzie wymagała pozwolenia na budowę zgodnie z nowym brzmieniem art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane.
W dotychczasowych przepisach Prawa budowlanego, w tym zakresie, brak było definicji legalnej pojęcia „altana”. Jak wynika z orzeczenia NSA z 9 stycznia 2014 r. (II OSK 1875/12), lakoniczność powyższej regulacji, powoduje, że przy wykładni tego przepisu konieczne jest posłużenie się definicją pojęcia „altana” ze słownika języka polskiego. W konsekwencji, zdaniem NSA, przez „altanę” w rozumieniu prawa budowlanego należy rozumieć „budowlę o lekkiej konstrukcji, często ażurowej, stawianą w ogrodzie, przeznaczoną do wypoczynku i ochrony przed słońcem i deszczem”. Wykładnia ta spowodowała, że wobec działkowca, który wzniósł na terenie działki w ROD obiekt o wymiarach zgodnych z art. 29 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo budowlane, jednakże o konstrukcji niezgodnej powyższą definicją, orzeczono nakaz rozbiórki.