201502.11
0

Zmiany w Prawie budowlanym – pozwolenie na budowę domu jednorodzinnego nie będzie potrzebne

Sejm przyjął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy zniesienia wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, oraz ograniczenia katalogu obiektów budowlanych, które będą wymagać wydania pozwolenia na użytkowanie. Ustawa wprowadza także zniesienie obowiązku załączania do projektu budowlanego oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłączenia do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości dostępu do drogi publicznej. Weryfikacja spełnienia przez budynek warunków określonych w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) w zakresie podłączenia do mediów będzie dokonywana na etapie oddawania inwestycji do użytkowania. Nowelizacja znosi także obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Ograniczeniu uległa również zasada, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Należy zauważyć, że przyjęta nowelizacja nie przewiduje możliwości dokonania zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, którego obszar oddziaływania wykraczałby poza granice działki lub działek, na których został on zaprojektowany. Zgodnie z art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy – Prawo budowlane, podstawą wniesienia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia jest sytuacja, gdy zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Powyższe rozwiązania odnoszą się także do przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. W związku z powyższym właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej zobowiązany jest do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia, w każdym przypadku, gdy dokonane zgłoszenie będzie ograniczało prawa właścicieli nieruchomości sąsiednich.